Vijesti

Europska unija izdvojila 4 miliona eura za nastavak razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH


07.05.2021

Nakon uspješno realizirane prve faze projekta koji je pomogao u osnivanju 19 lokalnih partnerstava u BiH te omogućio kreiranje oko 550 novih radnih mjesta, Europska unija je izdvojila dodatnih 4 miliona eura za nastavak podrške partnerskim inicijativama ključnih aktera na tržištu rada. Projekt „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“  će omogućiti predstavnicima lokalnih vlasti, obrazovnog sektora, poslodavcima, službama za zapošljavanje i nevladinim organizacijama stvaranje održivih, partnerski kreiranih mehanizama na lokalnom nivou, koji će sprovoditi aktivnosti na povećanju pristupa formalnom zapošljavanju.  Europska unija će u saradnji sa ILO  podržati 20 novih lokalnih partnerstava koji će za lokalno tržište rada obučiti više od 1600 nezaposlenih osoba od kojih će najmanje 600 biti zaposleno do kraja 2023. godine. Ovo je posebno važno ako se ima u vidu da je, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BIH,  od početka pandemije Covid-19 zabilježen porast nezaposlenosti za 2,86% usljed smanjene ekonomske aktivnosti[1] sa tendencijom daljeg rasta.

Bespovratna finansijska sredstva biće dostupna putem javnog poziva za predaju projekata lokalnih partnerstva za zapošljavanje u prvoj polovini godine. Partnerstva,  koja čine lokalna uprava, službe za zapošljavanje, poslodavci, obrazovne institucije i nevladine organizacije, će predložiti programe čija će realizacija omogućiti   nezaposlenim osobama da se aktiviraju i pronađu svoje mjesto  na lokalnom tržištu rada. Posebna pažnja biće posvećena programima za zapošljavanje trenutno nezaposlenih i neaktivnih mladih žena i muškaraca, dugotrajno nezaposlenih, pojedinaca s niskim stepenom obrazovanja, starijih radnika i drugih nezaposlenih osoba, uključujući one koji su izgubili posao zbog krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19. Na ovaj način, projekt će direktno doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada i specifičnim zahtjevima poslodavaca u njihovom odgovoru na nastalu krizu.

Projekt će se provoditi u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u periodu od januara 2021. do kraja 2023. godine.

[1] Agencija za rad i zapošljavanje BIH: Pregled stanja tržišta rada na dan 31. oktobra 2020. godine

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)