Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 50

O LPZ

Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) predstavljaju društvenu inovaciju koja je zasnovana na „pregovaračkom“ planiranju, u kojem više interesnih strana, suočenih sa izazovima na lokalnom tržištu rada, udružuje komplementarne i međusobno povezane uloge i odgovornosti, u cilju osmišljavanja i realizacije programa za povećanje zaposlenosti na lokalnom nivou.

Glavni cilj LPZ-a je stvaranje radnih mjesta i prelazak na formalno zapošljavanje. Pristup MOR-a u razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje zasnovan je na uključivanju i aktivnom angažmanu najmanje pet relevantnih interesnih strana na tržištu rada: javnih službi za zapošljavanje, opština, poslodavaca, obrazovnih institucija i neprofitnih, nevladinih organizacija. Lokalne i regionalne razvojne agencije, privredne i obrtničke komore takođe se smatraju relevantnim partnerima.

Najučinkovitiji način rješavanja problema nezaposlenosti se može identifikovati kroz integrirani, strateški, participativni pristup u planiranju, koji uključuje sve relevantne interesne strane. MOR je razvio alate kako bi osigurao da je svaki partner prepoznat i da ima specifičnu ulogu u povećanju mogućnosti zapošljavanja na lokalnom nivou.

Podržavajući razvoj lokalnog modela zapošljavanja, Evropska unija cijeni doprinos svih ključnih aktera u smanjenju socijalne nejednakosti. Partnerski pristup rješavanju problema nezaposlenosti na lokalnom nivou do sada je donio niz koristi, od kojih treba napomenuti sljedeće:

  • mogućnost direktnih pregovora svih partnera kako bi se razvili najbolji programi za povećanje formalnog zapošljavanja na lokalnom nivou,
  • bolje razumijevanje, procjena i zadovoljavanje stvarnih potreba lokalnog tržišta rada,
  • sveobuhvatniji pristup analizi ponude i potražnje na tržištu rada,
  • prepoznavanje različitih interesa ključnih aktera na tržištu rada i utvrđivanje veza za povećanje formalne zaposlenosti,
  • smanjenje rizika od dupliciranja aktivnosti koje nezavisno provode različiti akteri,
  • mogućnost skretanja pažnje na teško zapošljive grupe i pronalaženja specifičnih rješenja za njihovo aktiviranje i integraciju na lokalno tržište rada,
  • udruživanje finansijskih i ljudskih resursa,
  • lakša komunikacija sa višim nivoima vlasti (administrativni nivoi) kako bi se dobila podrška za dalji rad i razvoj,
  • izgradnja lokalnog vlasništva nad procesom i povećanje mogućnosti za održive intervencije u zapošljavanju.

Više detalja o LPZ-ovima i njihovim postignućima iz prve faze projekta možete pogledati ovdje.

Slika
Amra i Goran Čurak su mladi bračni par koji se „krije“ iza uspješne priče Ranča Čurak u Travnilku. Kažu da je glavni sastojak svih njihovih proizvoda ljubav, jer zaista vole to što rade. Nakon otkrivanja da je Amra alergična na gluten, shvatili su da je ponuda bezglutenskih prehrambenih proizvoda na našem trž...
0 0