O LPZ


Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) predstavljaju društvenu inovaciju koja je zasnovana na „pregovaračkom“ planiranju, u kojem više interesnih strana, suočenih sa izazovima na lokalnom tržištu rada, udružuje komplementarne i međusobno povezane uloge i odgovornosti, u cilju osmišljavanja i realizacije programa za povećanje zaposlenosti na lokalnom nivou.

Glavni cilj LPZ-a je stvaranje radnih mjesta i prelazak na formalno zapošljavanje. Pristup MOR-a u razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje zasnovan je na uključivanju i aktivnom angažmanu najmanje pet relevantnih interesnih strana na tržištu rada: javnih službi za zapošljavanje, opština, poslodavaca, obrazovnih institucija i neprofitnih, nevladinih organizacija. Lokalne i regionalne razvojne agencije, privredne i obrtničke komore takođe se smatraju relevantnim partnerima.

Najučinkovitiji način rješavanja problema nezaposlenosti se može identifikovati kroz integrirani, strateški, participativni pristup u planiranju, koji uključuje sve relevantne interesne strane. MOR je razvio alate kako bi osigurao da je svaki partner prepoznat i da ima specifičnu ulogu u povećanju mogućnosti zapošljavanja na lokalnom nivou.

Podržavajući razvoj lokalnog modela zapošljavanja, Evropska unija cijeni doprinos svih ključnih aktera u smanjenju socijalne nejednakosti. Partnerski pristup rješavanju problema nezaposlenosti na lokalnom nivou do sada je donio niz koristi, od kojih treba napomenuti sljedeće:

  • mogućnost direktnih pregovora svih partnera kako bi se razvili najbolji programi za povećanje formalnog zapošljavanja na lokalnom nivou,
  • bolje razumijevanje, procjena i zadovoljavanje stvarnih potreba lokalnog tržišta rada,
  • sveobuhvatniji pristup analizi ponude i potražnje na tržištu rada,
  • prepoznavanje različitih interesa ključnih aktera na tržištu rada i utvrđivanje veza za povećanje formalne zaposlenosti,
  • smanjenje rizika od dupliciranja aktivnosti koje nezavisno provode različiti akteri,
  • mogućnost skretanja pažnje na teško zapošljive grupe i pronalaženja specifičnih rješenja za njihovo aktiviranje i integraciju na lokalno tržište rada,
  • udruživanje finansijskih i ljudskih resursa,
  • lakša komunikacija sa višim nivoima vlasti (administrativni nivoi) kako bi se dobila podrška za dalji rad i razvoj,
  • izgradnja lokalnog vlasništva nad procesom i povećanje mogućnosti za održive intervencije u zapošljavanju.

Više detalja o LPZ-ovima i njihovim postignućima iz prve faze projekta možete pogledati ovdje.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)