Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 50

O LPZ

Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) predstavljaju društvenu inovaciju koja je zasnovana na „pregovaračkom“ planiranju, u kojem više interesnih strana, suočenih sa izazovima na lokalnom tržištu rada, udružuje komplementarne i međusobno povezane uloge i odgovornosti, u cilju osmišljavanja i realizacije programa za povećanje zaposlenosti na lokalnom nivou.

Glavni cilj LPZ-a je stvaranje radnih mjesta i prelazak na formalno zapošljavanje. Pristup MOR-a u razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje zasnovan je na uključivanju i aktivnom angažmanu najmanje pet relevantnih interesnih strana na tržištu rada: javnih službi za zapošljavanje, opština, poslodavaca, obrazovnih institucija i neprofitnih, nevladinih organizacija. Lokalne i regionalne razvojne agencije, privredne i obrtničke komore takođe se smatraju relevantnim partnerima.

Najučinkovitiji način rješavanja problema nezaposlenosti se može identifikovati kroz integrirani, strateški, participativni pristup u planiranju, koji uključuje sve relevantne interesne strane. MOR je razvio alate kako bi osigurao da je svaki partner prepoznat i da ima specifičnu ulogu u povećanju mogućnosti zapošljavanja na lokalnom nivou.

Podržavajući razvoj lokalnog modela zapošljavanja, Evropska unija cijeni doprinos svih ključnih aktera u smanjenju socijalne nejednakosti. Partnerski pristup rješavanju problema nezaposlenosti na lokalnom nivou do sada je donio niz koristi, od kojih treba napomenuti sljedeće:

  • mogućnost direktnih pregovora svih partnera kako bi se razvili najbolji programi za povećanje formalnog zapošljavanja na lokalnom nivou,
  • bolje razumijevanje, procjena i zadovoljavanje stvarnih potreba lokalnog tržišta rada,
  • sveobuhvatniji pristup analizi ponude i potražnje na tržištu rada,
  • prepoznavanje različitih interesa ključnih aktera na tržištu rada i utvrđivanje veza za povećanje formalne zaposlenosti,
  • smanjenje rizika od dupliciranja aktivnosti koje nezavisno provode različiti akteri,
  • mogućnost skretanja pažnje na teško zapošljive grupe i pronalaženja specifičnih rješenja za njihovo aktiviranje i integraciju na lokalno tržište rada,
  • udruživanje finansijskih i ljudskih resursa,
  • lakša komunikacija sa višim nivoima vlasti (administrativni nivoi) kako bi se dobila podrška za dalji rad i razvoj,
  • izgradnja lokalnog vlasništva nad procesom i povećanje mogućnosti za održive intervencije u zapošljavanju.

Više detalja o LPZ-ovima i njihovim postignućima iz prve faze projekta možete pogledati ovdje.

0 0