Zašto postati član LPZ-a


Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku Evropske unije, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH).

U BiH, MOR sarađuje s lokalnim partnerima na razvoju rješenja za specifične izazove u procesu zapošljavanja. Nakon procjene potreba na lokalnom tržištu rada, nezaposlene osobe, uključujući nezaposlene i neaktivne žene i mlade, dugotrajno nezaposlene, kategorije sa niskim učešćem na tržištu rada (pripadnici manjina, osobe sa invaliditetom te otpuštene, nezaposlene osobe preko 50 godina starosti) i nezaposlene osobe sa nižim stepenom obrazovanja ili bez formalnog obrazovanja, osposobljavaju se za zanimanja koja su lokalnom tržištu rada zaista potrebna. Kompanije provode obuku na poslu i svaki partner ima svoju ulogu. Korisnici prve faze projekta (LEP I) su ili odmah angažirani nakon završetka kursa ili su pronašli posao negdje drugdje, opremljeni novim vještinama koje ih čine konkurentnijima na tržištu rada.

Tri ključne karakteristike oslikavaju specifičnost djelovanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje:

Decentralizacija: Lokalna partnerstva za zapošljavanje decentralizaciju odgovornost za zapošljavanje i omogućavaju akterima na nižim administrativnim nivoima uprave da budu neovisni, ali koordinirani u cilju povećanja formalne zaposlenosti.


Inkluzivna politika zapošljavanja: Jedan od posebno važnih elemenata projekta je razvoj kapaciteta na lokalnom nivou za stvaranje efikasnih inkluzivnih politika zapošljavanja. Najučinkovitiji način rješavanja problema lokalnog razvoja je putem integriranog, strateškog i participativnog pristupa koji uključuje sve relevantne dionike. Koordinirana procjena potreba za vještinama dovesti će do povećanja zaposlenosti lokalnog stanovništva i socijalne uključenosti u lokalnim zajednicama.

Jednakost spolova: Kao organizacija posvećena promociji socijalne pravde, MOR kroz LEP projekat promoviše rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju na poslu, kako je navedeno u međunarodnim konvencijama o radu i Ciljevima održivog razvoja.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)