Vijesti

Novi poziv za dostavu prijedloga projekata


07.05.2021

MOR uz  podršku Evropske unije  trenutno priprema objavu Poziva za projekte koji ima za cilj da osigura kreiranje i sprovedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta putem lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Poziv je namjenjen svim akterima na tržištu rada koji namjeravaju formirati partnerstva u cilju povećanja prilika za formalno zapošljavanje na lokalnom nivou kao i onim koji su članovi već postojećih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Krajnji korisnici svih projekata su nezaposlene osobe koje su registrovane u evidencijama službi za zapošljavanje uz ravnomjernu zastupljenost oba spola.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje trebaju analizirati probleme koji se odnose na neuravnoteženost ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada i sagledati u kojem obimu su zadovoljene potrebe poslodavaca za obučenom radnom snagom. Partnerstva u tom smislu mogu identifikovati nedostajuće stručne vještine na lokalnom tržištu rada ali i barijere sa kojima se nezaposleni susreću u procesu prekvalifikacije i dokvalifikacije za tražena zanimanja. Samo potpuno razumijevanje potreba nezaposlenih osoba, a posebno teže zapošljivih kategorija, kao i prepreka sa kojima se susreću, mogu omogućiti lokalnom partnerstvu identifikaciju adekvatnih aktivnih mjera zapošljavanja.

Ukupni indikativni iznos podrške koji je na raspolaganju u okviru ovog poziva za projekte je 3.2 miliona EUR i raspodijeliti će se na minimalno 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Grant sredstva će se dodijeliti onim LPZ-ovima koji na najvjerodostojniji način prikažu kako namjeravaju da putem udruživanja ključnih aktera doprinesu povećanoj formalnoj zaposlenosti u svojim lokalnim zajednicama kroz kreiranje i realizaciju programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u tržište rada u skladu sa specifičnim potrebama u toj zajednici.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)