Koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje nije nov u Evropskoj uniji i počeo se primjenjivati 1997. godine. Razloga za to je bilo više a glavni je taj da su do tada partnerstva za zapošljavanje uglavnom bila uspostavljana na državnom nivou i da su primarno uključivala nacionalne ili multinacionalne korporacije, najznačajnije obrazovne institucije na istom nivou, te državne institucije, dok su u velikoj mjeri isključivala mikro, mala i srednja lokalna preduzeća i nisu imala uvid niti bila usklađena sa lokalnom ekonomskom situacijom i nivom razvoja lokalnih ekonomija.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje su se počela osnivati kako bi se paralelno sa državnim, ili u slučaju Bosne i Hercegovine entitetskim, strategijama za ekonomski razvoj i zapošljavanje, počele razvijati i lokalne strategije te efektivno koristiti i lokalni potencijali za ekonomski razvoj i zapošljavanje i time efikasnije usklađivala ponude i potražnje radne snage i razvoj lokalnih i regionalnih preduzeća. Ovim se direktno smanjuje nezaposlenost na lokalnom a samin tim i na državnom  nivou.

Usklađivanje ponude i potražnje radne snage i uklanjanje prepreka za zapošljavanje

Na svakom tržištu rada pa tako i na lokalnom dolazi do procesa usklađivanja ponude i potražnje za radnom snagom ali ovaj proces ne teče uvijek bez prepreka. Često poslodavci ne mogu naći uposlenike koji posjeduju sva znanja i vještine koje su im potrebne, dok potencijalni uposlenici ne nalaze poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i profesionalnim aspiracijama ili se susreću sa drugim preprekama kao što su problemi sa obezbjeđivanjem dnevne brige za djecu, prevozom do radnog mjesta ili kulturološkim barijerama vezanim za rodnu jednakost koje za posljedicu imaju veći stepen nezaposlenosti među ženama.

Kroz projekat «Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini» partnerstva se uspotavljaju upravo da bi se našla rješenja za ove probleme. U tome svaki od aktera u partnerstvu ima važnu ulogu.

Poslodavci su ključni izvor informacija o tome koji profil radnika je trenutno u potražnji i kakve kvalifikacije će se očekivati kod budućih radnika u skladu sa njihovim razvojnim planovima.

Obrazovne institucije, kako formalne tako i neformalne, razvijaju programe prekvalifikacije postojeće radne snage u skladu sa potrebama poslodavaca te programe obuke za buduće radnike u skladu sa planovima poslodavaca. One ovo rade u saradnji sa institucijama za akreditovanje obrazovnih programa.

Javne službe za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcima prave analizu sadašnjih i budućih potreba za radnom snagom kao i analizu raspoložive radne snage kao primarni kontakt za nezaposlene, te ujedno predstavljaju i poveznicu između poslodavaca, obrazovnih institucija, nezaposlenih ali i organa lokalne samouprave, a sve u svrhu pravljenja plana za prekvalifikaciju, obrazovanje i zapošljavanje.

Organi lokalne samouprave, tj. gradovi i opštine imaju važnu ulogu u pružanju podrške i poticaja poslodavcima za njihov dalji razvoj i zapošljvanje te u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i javnim preduzećima doprinose uklanjanju prepreka za zapošljavanje npr. obezbjeđivanjem adekvatnog prevoza za radnike i dnevne brige za djecu.

Nevladine organizacije u skladu sa svojim ciljevima bile to agencije za razvoj, udruženja poslodavaca, sindikati ili organizacije za promovisanje rodne jednakosti, lokalnog razvoja i prava na rad, imaju funkciju dodatne koordinacije svih aktera i zastupanja njihovih interesa a primarno interesa nezaposlenih i ugroženih socijalnih kategorija.

Lokalna partnerstva koja uključuju sve ove aktere su stoga u poziciji da razviju sveobuhvatne strategije za lokalni razvoj i zapošljavanje kao i akcione planove za zapošljavanje te da koherentno rade na njihovom provođenju, smanjenju nezaposlenosti i podizanju životnog standarda u lokalnim zajednicama.

Iz ovoga poizilazi da se lokalnim razvojem najbolje upravlja lokalno putem samoodrživih i institucionaliziranih partnerstava u kojima svaki od aktera ima važnu i neizostavnu ulogu, a sve u skladu sa već postojećim strategijama za razvoj koje se odnose na područja u kojima su partnerstva osnovana.

Dok se efekti rada lokalnih partnerstava prevashodno osjete na lokalnom nivou oni direktno utiču i na smanjenje nezaposlenosti na državnom nivou.