Projekat "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" (LEP) počeo se provoditi u martu 2016. Nakon uvodne faze projekta i uspostavljanja projektnog tima, 15. jula 2016. putem dnevnih novina i web stranica Evropske unije, UN-a u Bosni i Hercegovin i entitetskih asocijacija gradova i opština objavljen je javni poziv za predavanje konceptnih nota tj. projektnih prijedloga za potencijalna lokalna partnerstva za zapošljavanje. Rok za predavanje projektnih prijedloga za dodjelu grantova je bio 6. septembar 2016. a njemu je prethodilo 46 informativnih sesija koje je osoblje ILO-a organizovalo za sve zainteresovane lokalne aktere i to u tri ciklusa.

Potencijalna lokalna partnerstva za zapošljavanje su u svome sasatavu već morala imati po barem jednog predstavnika od pet ključnih lokalnih aktera koji uključuju opštine ili gradove, javne službe za zapošljavanje, poslodavce, obrazovne institutcije i nevladine organizacije (agencije za lokalni i/ili regionalni razvoj, privredne komore, udruženja poslodavaca, sindikati, itd.).

Odziv na javni poziv je bio veliki i čak 157 potencijalnih partnerstava je predalo svoje prijedloge.

Prijedlozi su evaluirani sa tehničkog i administrativnog aspekta i 48 potencijalnih partnerstava čiji su prijedlozi dobili najviše ocjene je pozvano da do 30. januara 2017. predaju svoje pune projekte odnosno aplikacije za dodjelu grantova. Sa njima su održana dva ciklusa obuke kako bi na jednakim osnovama mogli razviti svoje aplikacije.

Evaluacija  aplikacija je okončana krajem marta 2017. verifikacijom podataka na terenu a u aprilu je počela dodjela grantova Evropske unije za 15 lokalnih partnerstava za zapošljavanje (15 najbolje ocijenjenih projektnih dokumenata) u ukupnom iznosu od 3 miliona eura, tj. 150,000 do 200,000 eura po partnerstvu.

Partnerski odnosi i odgovornost

Već na samom početku provedbe LEP projekta lokalni akteri koji su se odazvali na javni poziv imali su za obavezu da definišu međusobne partnerske odnose dok su projektne prijedloge u ime potencijalnih partnerstava predavali vodeći aplikanti.

Ovo je bilo važno jer će tokom provođenja aktivnosti na terenu lokalna partnerstva biti ta koja će snositi odgovornost za uspješnost svojih aktivnosti - svaki akter u skladu sa svojom ulogom u partnerstvu - dok će vodeći aplikanti biti odgovorni za finansijski menadžment i upravljanje sredstvima primljenim u obliku grantova kao i za izvještavanje prema LEP projektu, odnosno ILO-u i Evropskoj uniji kao donatoru.

Pored grantova koji će biti dodjeljeni partnerstvima svako partnerstvo je bilo dužno obezbjedit i sufinansiranje svojih aktivnosti u iznosu od 10 do 40 odsto vrijednosti granta tj. u slučaju dodjele granat od 200,000 eura partnerstva su morala obezbjediti sufinansiranje aktivnosti u iznosu od 20,000 to 80,000 eura tako da ukupna vrijednost njihovih aktivnosti na terenu iznosi od 220,000 do 280,000 eura.