29.11.2017.

VIJEST 

Danas je u Sarajevu, u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), počelo provođenje trećeg ciklusa tehničke podrške i obuke za 15 Lokalnih partnerstava za zapošljavanje (Partnerstva) koja za cilj imaju stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesat i povečanje zapošljivosti skoro 2.000 nezaposlenih kroz provođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Treći ciklus obuke se odnosi na identifikovanje aktivnih tražitelja posla i njihovih potreba kao i potreba poslodavaca, te na kreiranje novih usluga za nezaposlene u cilju prevazilaženja neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom kroz savjetovanje i programe obuke i prekvalifikacije za nezaposlene. Obuka također uključuje i mjere kojima lokalne institucije mogu stimulisati otvaranje novih radnih mjesta.

Kao rezultat aktivnosti Partnerstava, prvih pet korisnika projekta, tj. prvih pet nezaposlenih će već do 1. decembra 2017.  potpisati ugovore o stalnom radnom odnosu sa preduzećem Cebos d.o.o. i njegovim kooperantima. Cebos d.o.o. je član Partnerstva Novi Grad Sarajevo i bavi se izradom reklamnih panoa. 

Petnaest Partnerstava je njihove aktivnosti počelo provoditi u junu 2017. i večina ih je već izdala javne pozive za nezaposlene za prijavu na programe obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije dok je jedan broj već počeo provoditi te programe. Partnerstvo u Općini Novi Grad Sarajevo najbrže provodi svoje aktivnosti tako da su već završili jedan od četiri planirana programa obuke i počinju sa zapošljavanjem.

Treći ciklus obuke za Partnerstva će se provoditi od 29. novembra do 12. Decembra 2017. u dvodnevnim sesijama u Sarajevu, Banja Luci, Prijedoru i Bijeljini.  

Projekta Podrška lokalnim partnesrtvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini je jedan od tri projekta koje u sklopu EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje provode UNDP, GIZ i ILO a kojeg EU finansira sa 19 miliona eura.