Projekt „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ inicijativa je za razvojnu saradnju koju je provodila Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) koji financira EU, tačnije IPA II 2014 Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu koji se bavi lokalnim integriranim razvojem.

 

Provedba projekta započela je 1. februara 2016. i završila 30. aprila 2019. (ukupno 39 mjeseci). Proračun projekta iznosio je 4,4 milijuna EUR, od čega je 3,3 miliona EUR namijenjeno korisnicima projekta, tj. Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LEPs). Opći cilj projekta bio je doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada Bosne i Hercegovine. Specifični cilj bio je poticanje održivih, aktivnih okvira tržišta rada na lokalnoj razini za povećani pristup formalnom zapošljavanju, posebno u područjima koja su bila pogođena katastrofalnim poplavama u 2014. godini. Aktivnosti su bile odgovor na pitanja EU i drugih aktera o napretku u oblastima zapošljavanja i socijalne politike u Bosni i Hercegovini (BiH). ILO je predložio da se ti problemi riješe razvijanjem kapaciteta na lokalnoj razini za efikasno provođenje politika zapošljavanja, rješavanje neusklađenosti vještina, promoviranje zapošljivosti - posebno među ženama i drugim ugroženim pojedincima (uključujući mlade, manjine, povratnike i interno raseljena lica, domaćinstva koja su pogođena poplavama) i teško zapošljivi ljudi (npr. ljudi niske kvalifikacije, dugotrajno nezaposleni pojedinci, osobe s invaliditetom) i poticanjem otvaranja novih radnih mjesta. Na kraju projekta, ILO je podržao 19 lokalnih inicijativa za zapošljavanje i njihov institucionalni razvoj omogućujući im da djeluju kao glavni pokretači prelaska s tradicionalnog, djelomično uspješnog modela definiranja i provođenja politika i mjera na tržištu rada, na fleksibilan , model vođen partnerstvom zasnovan na lokalnim potrebama.

 

Numerički, neka od ključnih dostignuća projekta uključuju (više detalja klikom na naš Završni izvještaj )

 

  • 143 organizacije su učestvovale u implementaciji (ciljna vrijednost je bila 42)
  • 64 prekvalifikacije su LEP-ovi razvili i ponudili tražiteljima posla, zaposlenima i preduzetnicima (ciljna vrednost je bila 20)
  • 1.584 nezaposlenih osoba osposobljeno je na temelju nastavnih planova i programa za 38 zanimanja, a 517 (tj oko 33 posto) je sada formalno zaposleno (ciljna vrijednost je bila 20 posto)
  • 13 LEP-ova prijavilo je stvaranje održivih veza s lokalnim i nacionalnim institucijama, koje bi trebale osigurati nastavak rada nakon formalnog zatvaranja projekta (ciljna vrijednost je bila 5)
  • 6 LEP-a smanjilo je troškove po korisniku u odnosu na standardne ALMP iznose (ciljna vrijednost je bila 4)
  • 4 LEP-a još uvijek pružaju usluge ranjivim skupinama (ciljna vrijednost bila je 4)
  • 1.584 osobe su povećale nivo kvalifikacije (ciljna vrijednost je 1500)
  • Svih 19 LEP-ova prijavilo je stvaranje inovativnih pristupa i nastavnih programa za škole (ciljna vrijednost bila je 5)

 

Osim izuzetnih rezultata koji se ogledaju u broju prekvalifikovanih osoba i stvorenih radnih mjesta, uloženi su dodatni napori kako bi se postigao određeni stepen održivosti u modelu lokalnih partnerstava. Do kraja projekta, većina partnera koji su implementirali projekte uspostavili su funkcionalne mehanizme koji su osigurali daljnji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnoj razini. Uz to, aktivnosti umrežavanja LEP-ova rezultirale su memorandumom o razumijevanju koji je potpisalo 17 lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Ova mreža predstavlja solidnu osnovu za daljnji razvoj LEP-ova u Bosni i Hercegovini. Rezultati postignuti tijekom ovog pilot projekta podržavaju trajno opredjeljenje za ulaganje u ekonomski razvoj na lokalnoj razini. LEP projekt dobio je nedvosmislene pohvale neovisnog evaluatora za njegovu relevantnost i efikasnost u pružanju lokalno osmišljenih rješenja za izazove zapošljavanja, istovremeno rješavajući specifične potrebe svakog dionika i ljudski aspekt borbe pojedinaca sa dugotrajnom nezaposlenošću.

Kroz Instrument za finansiranje bespovratne pomoći za preduzetničke aktivnosti koji ima za cilj da doprinese razvoju i širenju modela inkluzivnog preduzetništva te tako unaprijedi konkurentnost na lokalnom (općinskom/opštinskom) nivou u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija rada (MOR) u okviru projekta EU4Business koji finansira Evropska unija (EU), objavljuje Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja preduzetništva.

 

Cilj je ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistrovanih (start-up)  preduzeća, kroz koncipiranje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim preduzetnicima iz ciljnih kategorija) i stvaranje i dalji razvoj preduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou.

 

Prioritetni sektori i ciljne grupe projekta podijeljeni su u dvije partije (LOT) kako slijedi:

 

1.                   LOT 1 - Podrška mladim preduzetnicima prilikom osnivanja inovativnih preduzeća, promocija preduzetništva u izvoznom sektoru, sa fokusom na mlade preduzetnike (do 30 godina života) i osnivanje inovativnih preduzeća (uključujući digitalni/IT sektor).

 

2.                   LOT2 - Jačanje preduzetničkog duha i pomoć prilikom registracije preduzeća za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, promocija preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života).

 

Budžet po osnovu ovog Poziva za dostavljanje prijedloga iznosi 1.000.000 eura (milion eura), koji će se raspodijeliti na dva LOT-a. Kvalifikovanim projektima smatraju se projekti koji apliciraju za finansijsku podršku granta u rasponu od 150.000 eura (minimalan iznos) do 200.000 eura (maksimalan iznos).  

 

Raspodjela između LOTova:

1.                   LOT 1 - ukupno raspoloživo 600.000 eura 

2.                   LOT 2 - ukupno raspoloživo 400.000 eura 

 

Učešće u ovom Pozivu otvoreno je za kvalifikovane institucije, kako je to definisano metodologijom lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LEP), što znači da kandidati MORAJU da se prijave kao partnerstvo (više o konceptu Partnerstva u Uputstvu za podnosioce prijedloga).

 

Projekti se realizuju u Bosni i Hercegovini. Za dodjelu sredstava kvalifikovani su i projekti koji se realizuju u saradnji više općina/opština.

 

Ovo je poziv za dostavljanje prijedloga. U svrhu evaluacije u prvom koraku podnosi se samo konceptualni nacrt; kvalifikovani kandidati sa uspješnim konceptualnim nacrtom biće pozvani da dostave puni prijedlog.

 

Informativni dani za ovaj poziv biće održani na pet lokacija i to:

 

-          BANJA LUKA, hotel Jelena - 16.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          BRČKO, hotel Jelena - 17.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          VITEZ, hotel Central  -  18.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          SARAJEVO, UN House  - 19.04.2019. (10.00 – 13.00)

-          TREBINJE, hotel Leotar -  24.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          MOSTAR, hotel Bristol - 25.04.2019. (11.00 – 14.00)

 

Pozivaju se svi zainteresovani za učešće na informativnim danima da svoje prijave dostave na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radni seminar za kandidate koji su ušli u uži izbor biće održan prije dostavljanja punog prijedloga. Svi kandidati koji su podnijeli prijave će dobiti informaciju o ishodu ocjene konceptualnih nacrta i punih prijedloga.

 

Rok za dostavljanje konceptualnog nacrta je 17. maj/svibanj 2019. (do 17.00 sati po lokalnom vremenu), gdje se kao datum i vrijeme uzimaju datum i vrijeme prijema e-maila u MOR.

 

Konceptualni nacrti podneseni nakon navedenog roka, nacrti koji nisu pripremljeni u skladu sa ovim uputstvom i nepotpuni nacrti biće odbijeni. Kandidatima se savjetuje da ne čekaju posljednji dan da dostave koncept.

 

U slučaju da imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i ako imate dodatnih pitanja koja se odnose na ovaj Poziv, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije do 30. aprila/travnja 2019. na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

MOR nema obavezu da odgovori na pitanja koja stignu nakon navedenog roka. Odgovori će biti objavljeni najkasnije 06. maja/svibnja 2019. Pitanja svih kandidata, zajedno sa odgovorima i drugim važnim obavještenjima u toku postupka evaluacije biće objavljeni na internet stranici projekta EU4Business - www.eu4business.ba, na društvenim mrežama ILO_EU4Business kao i na web stranici www.partnerstvo.ba

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

 

Uputstvo za podnosioce prijedloga (integralni tekst)

Obrazac prijave za grant – konceptualni nacrt (Dodatak 1)

Izjava glavnog podnosioca (Dodatak 2)

Sporazum o saradnji (Dodatak 3)

Obrazac za podnošenje punog projektnog prijedloga (Dodatak 4)

Obrazac za budžet (Dodatak 5)

Ugovor o dodjeli granta – ugovor sa MOR (Dodatak 6) na engleskom jeziku

Odredbe i uslovi za dodjelu grantova prema pravilima MOR-a (Dodatak 6a) na engleskom jeziku

Odredbe i uslovi za dodjelu grantova finansiranih od strane EU (Dodatak 6b) na engleskom jeziku

 

Through Grant Fund Facility (GFF) under entrepreneurship related activities which contributes the development and expansion of inclusive entrepreneurship models and aims the improvement of competitiveness on local (municipal) level, International Labour Organisation (ILO), responsible for the entrepreneurship development within EU4Business project which is funded by the European Union (EU), calls for proposals in the sector of entrepreneurship development.

Call for Proposal aims to accelerate MSMEs and start-ups development, through creation of mechanisms that will enable provision of financial and non-financial (technical) assistance to end users (new or existing entrepreneurs from target categories) and creation or further development of entrepreneurial infrastructure on local or inter-municipal level.

Project priority sectors and target groups are divided in two LOTs as follows:

 

1.  LOT1 will be provided to promote entrepreneurship within the export sector, focusing on young entrepreneurs and creation of innovative start-ups (including digital solutions);

 

2.  LOT2 will be provided to promote entrepreneurship within agro-rural and tourism sector, focusing on entrepreneurs from vulnerable categories (unemployed and inactive women, persons with disabilities, ethnic minorities, persons over 50 years of age).

 

The overall indicative budget outline under this Call amount to EUR 1,000,000 (EURO one million), distributed between two LOTs.

 

Projects eligible for this Call for Proposal are those whose requested grant contribution falls between the following amounts:

·     Minimal amount: EUR 150,000 

·     Maximal amount: EUR 200,000.

 

Distribution between LOTs:

 

1.    For LOT 1 – total of EUR 600,000 available

2.    For LOT 2 – total of EUR 400,000 available.

 

Participation in this call is open to qualified institutions as defined in the Local Employment Partnerships methodology (LEP), i.e. applicants MUST apply in partnerships (more about Partnership concept read in Guidelines for Applicants).

The proposed projects are to be implemented on territory of Bosnia and Herzegovina only. Project implemented within inter-municipal cooperation is eligible for funding.

 

In the first instance, Concept Notes and requested Annexes (Declaration of the Lead Applicant, Letter(s) of Understanding and registration document) must be submitted for evaluation and eligibility check. After the evaluation of the Concept Notes, eligible Applicants who have been pre-selected will be invited to submit a Full Application Form.

 

Info sessions related to the Call for Proposals will be held at five different locations as follows:

 

-          BANJA LUKA, hotel Jelena - 16.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          BRČKO, hotel Jelena - 17.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          VITEZ, hotel Central  -  18.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          SARAJEVO, UN House  - 19.04.2019. (10.00 – 13.00)

-          TREBINJE, hotel Leotar -  24.04.2019. (11.00 – 14.00)

-          MOSTAR, hotel Bristol - 25.04.2019. (11.00 – 14.00)

 

All interested to take participation on these days should send an e-mail to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Workshop for shortlisted applicants will be held before the submission of the Full Application. All Applicants will be informed on the evaluation results of both Concept Note and Full Application.

The deadline for the submission of Concept Note is 17 May 2019, by 17:00, local time. Date and time considered as evidenced will be the date of email received by the ILO.

Any Concept Note submitted after the deadline, not prepared in accordance with these Guidelines or being incomplete will be rejected. The Applicants are advised not to wait the last day for the submission.

 

Clarification questions may be sent by e-mail no later than 30 April 2019 to the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The ILO has no obligation to provide clarifications to questions received after this date. Replies will be given no later than 06 May 2019. Questions from Applicants, together with answers and other important notices in the course of the evaluation procedure, will be published on the EU4Busniness web site www.eu4business.ba, social media channels ILO_EU4Business and web site www.partnerstvo.ba

 

LIST OF ANNEXES

 

Guidelines for Applications (integral text)

Concept Note Application (Annex 1)

Declaration by the Lead Applicant for the Concept Note Proposal (Annex 2)

Letter(s) of Understanding (Annex 3)

Full Application Form (Annex 4)

Budget Template (Annex 5)

Grant Contract – Implementation Agreement with the ILO with Annexes (Annex 6)

Terms and Conditions applicable to ILO implementation agreements (Annex 6a)

Terms and Conditions for implementation agreements funded by ILO donor(s) (EU) (Annex 6b)

 

 

 

Evropska unija je izdvojila 4 miliona eura za ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u cilju povećanja životnog standarda i dobrobiti njegovih građana. Projekat je omogućio uspostavljanje 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH koja su svojim djelovanjem prekvalifikovala preko 1.600 nezaposlenih osoba.

Više od stotinu i pedeset učesnika se okupilo danas na završnoj konferenciji projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kako bi obilježili rezultate djelovanja lokalnih partnerstva za zapošljavanje u BiH. Predstavnici lokalne uprave, obrazovnog sektora, poslodavaca, službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija kao i krajnji korisnici ovog projekta  su ukazali na značaj razvoja dijaloga na lokalnom nivou kao preduslova za donošenje inkluzivnih politika zapošljavanja. 

„Ovaj projekt su činile aktivnosti na terenu i veoma sam zadovoljan da smo radili direktno sa lokalnim parterima u lokalnoj zajednici, tamo gdje bi se radna mjesta i trebala stvarati ali gdje se i ekonomije nalaze, širom zemlje. Svi znamo da još uvijek nema dovoljno otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji; upravo tu vidim ulogu ovog projekta da osigura i odgovori potrebama, stvarnim potrebama poslovne zajednice posebno privatnog sektora koja treba da se razvija, postane jači ali i da se približi Evropskoj uniji. Također treba da se približi svim ljudima koji imaju određene vještine i određeno obrazovanje ali posao nažalost još ne“ – naglasio je Ambasador Wigemark tokom svog obraćanja učesnicima završnog događaja.

U okviru projekta koji je finansirala Evropska unija, Međunarodna organizacija rada u BiH je pratila razvoj 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji su doprinijeli kreiranju i uvođenju novih aktivnih mjera na tržištu rada u 27 lokalnih zajednica u BiH, čime su osigurali prekvalifikaciju za preko 1600 osoba od kojih je više od 550 dobilo posao.

„Mislim da se doprinos koji je Međunarodna organizacija rada (MOR) dala, kako bi ovaj projekat uspio, ogleda u u nekoliko bitnih stavki. Prije svega, lokalna partnerstva za zapošljavanje kao instrument koji je kreirala EU i Evropska komisija 90tih godina za zemlje članice koje su se suočavale sa izazovom stvaranja radnih mjesta je prilagođen potrebama Bosne i Hercegovine. Nadalje, mi smo primijenili konkurentni pristup i odlučili smo otvoriti Javni poziv za sve. To je bila svojevrsna laboratorija gdje su najbolje ideje dobijale pomoć kako bi je realizovale. I treći ključ našeg uspjeha se odnosi na tehničku pomoć u oblasti tržišta rada za koji je MOR kao UN agencija nadležna u svijetu. Kombiniranje tehničke pomoći i strogi nadzor odabranih projekata su pored svega ovoga bili ključni za uspjeh ovog projekta koji je finansirala Evropska unija sa 4 miliona Eura, zaključio je Markus Pilgrim, direktor Tima za tehničku podršku dostojanstvenog rada Kancelarije MOR-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

Predstavnici lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH na konferenciji su potpisali Memorandum o saradnji koji predstavlja okvir budućeg djelovanja svih aktera sa ciljem povećanja broja zaposlenih i osiguranja prava svakog radnika na dostojanstven rad.