Kroz projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ se nastoji smanjiti disbalans između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom.

Kroz projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ se nastoji smanjiti disbalans između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom. Više od 30 polaznika obuka koje su organizovane u okviru ovog projekta je već zaposleno u proizvodnim kompanijama koje posluju na području BPK Goražde.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T8a0ShU-ilg