Rok za predavanje punih aplikacija je 30. januar 2017.

Pitanja možete poslati sve do 30. januara direktno na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. U ranijoj korenspodenciji je receno da cijela aplikacija ne smije preći ukupno 30 stranica (što uključuje i vremenski okvir), pri cemu se ovo ograničenje ne odnosi na Logičku matricu i tabelu rizika. Da li se ovo ogranicenje odnosi samo na aplikacionu formu, a ne i na budget, jer je u pismu aplikantima navedeno da se dostavljaju posebno aplikaciona forma i budget?

Ne postoji ograničenje u broju stranica budžeta.

2. Da li se aplikacija i budžet ovjeravaju potpisom i pečatom ili se šalju u obrascu kakav ste nam dostavili u kojem nema naznačenog mjesta za potpis i pečat?

Nije predviđeno ovjeravanje dokumenata pečatom ili potpisom.

3. Da li obuku nezaposloneih ili prekvalifikaciju, pored škole koja je partner na projektu, a ispostavilo se da nema odgovarajući kapacitet za sva neophodna zanimanja, može vršiti i centar za edukaciju koji posjeduje odgovarajuće zanimanje, a pritom nije planiran u prvobitnom partnerstvu?

Možete uključiti dodatne partnere za dodatna zanimanja. Imajte na umu da novi partner (škola) ne može zamijeniti prvobitnog partnera u potpunosti ako isti nema kapacitete za obuke koje su predviđene u koncept noti vašeg projektnog prijedloga.

4. Logički okvir je modifikovan u odnosu na standardni. Možete li nam objasniti da li u logičkom okviru pod ciljevima podrazumijevate Specificne ciljeve ili Rezultate projekta. Ako se radi isključivo o Specifičnim ciljevima, gdje i kako da prikažemo rezultate projekta?

U sivim poljima (cilj) trebate navesti ciljeve a u bijelim poljima (cilj 1) rezultate tako da kada npr. unesete prvi specifični cilj u sivo polje, u bijelom polju označenom cilj 1 navodite rezultat za taj cilj.

5. Koliki je maksimalan procenat učešća troškova za ljudske resurse u ukupnoj vrijednosti projekta, tu prvenstveno mislimo na tehničke resurse i administrativno osoblje tj. osoblje koje će raditi na projektu?

Procenat učešća troškova za ljudske resurse nije definisan. Na vama je da odredite, ali vodite računa da će se ocjenjivati troškovna efikasnost predloženog projekta.

Na ranije slično pitanje (zadnje u ovom dokumentu) smo dali sljedeći odgovor: Visina plata uposlenih na projektu je vaša odluka. Ista se određuje na osnovu internih pravnih akata organizacije. Možete koristiti prosjek iz 2016.

6. Da li potrebno u budžet ukalkulisati i troškove revizije, s obzirom da je revizija potrebna sa sve projekte koje finansira EU, a čija vrijednost granta je veća od 100.000 eura?

Da, potrebno je.

7. S obzirom na produžetak rok za predaju pune aplikacije, do kada mozemo postavljati pitanja?

Pitanja možete postavlti sve do 30. januara direktno na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. S obzirom na budžet iz konceptnog pisma, da li su moguća odstupanja odnosno povećanja i ako jesu, u kojem procentu?

      Budžet je moguće povećati ili smanjiti do 20%.

9. Obzirom da je program finansiran sredstvima IPA 2014 koja verzija PRAG-a je relevantna za ovaj poziv: 2014.0 ili 2013.2?

Niti jedna. Poštuju se ILO pravila i procedure se koje su bile priložene u aneksima poziva.

       10. Zvanični programi osposobljavanja u Republici Srpksoj, a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih RS traju uglavnom 4-6 mjeseci, uz različit fond časova (npr. 150 pa do 550 časova , zavisno od programa osposobljavanja) i koji se može provesti različitom dinamikom (od svakodnevno do jednom sedmicno). Poslodavci su izrazili volju da prime na probni rad jedan broj obučenih nezaposlenih lice  i prije zvaničnog završetka programa osposobljavanja, tj. npr. poslije pohađanih pola časova, da li je to problem za ILO što bi poslodavci zaposlili na probni rad polaznike kursa na otprilike pola procesa osposobljavanja?

Ima 2 razloga za takav pristup:

a) Iskustva su pokazala da je predug formalni proces programa osposobljavanja (gdje je prednost jer se kvalifikacija upusuje u radnu knjižicu) a praktično se časovi mogu mnogo brže organizavati i provesti, što je nezaposlenim licima dugo čekati da se zaposle tek poslije 4 odnosno 6 mjeseci procesa osposobljavanja. Zato su poslodavci predložili da ih prime na probni rad, a na otprilike pola obuke a onda po završetku obuke i dobijanja zvaničnog certifikata koji ima snagu javne isprave i za stalno, a to bi bio i veći motiv za nezaposlene da se uključe u kompletan proces. Da li to problem iz ugla mjerenja indikatora – broj obučenih i broj zaposlenih, ili iz ugla nekih ILO procedura?

Nije moguće uključiti polaznike koji su već u procesu osposobljavanja koje je počelo prije potpisivanja ugovora sa ILO. Naime, ti polaznici bi svakako prošli kroz proces obuka i da nema LEP-a. Međutim, ukoliko je namjera da se uposle na probni rad lica koja su u toku obuke koja je dio projekta pod LEP-om onda je to prihvatljivo. Napominjeno da troškovi koji nastanu prije potpisivanja ugovora sa aplikantima se ne mogu smatrati prihvatljivim.

11. Šta se može uraditi sa objektima tj. robom, koje se proizvede u toku procesa osposobljavanja, od materijala (sirovine) kupljenih iz sredstva projekta a koja je naravno iskoristiva (npr. neki komadi namještaja, obuće, odjeće...), da li to može prodati, ili se mora donirati npr. ugroženim grupama, ili...?

Ovo pitanje nije vezano za proces apliciranja. Ukoliko dobijete grant i potpišete ugovor sa ILO onda ćemo analizirati ovo pitanje i naći adekvatan odgovor.

12. Predvidjeli smo osiguranje polaznika obuka, odnosi se na osiguranje od povreda tokom provođenja obuka a u skladu sa lokalnim propisima za polaznike kurseva i edukaciju uopšte u zvaničnim obrazovnim ustanovama, molim Vas da nam opišete ukoliko je potrebna posebna vrsta osiguranja za polaznike obuka osim redovne koja je inače predviđena u obrazovnim ustanovama, a koja se primjenjuje za sve đake i studente u skladu sa lokalnim zakonima? Budžet projekta ne može definitivno podnijeti neka ekstra osiguranja od smrti, bolesti ili neka dodatna ekstra osiguranja jer je broj polaznika veliki (90), broj partnera veliki pa time i broj osoblja na projektu.

Sto se tiče osiguranja osoblja koje radi na provođenju projektnih aktivnosti, s obzirom da je riječ o ljudima koji su redovno zaposleni kod nas ili naših partnera pretpostavljamo da ne treba nikakvo dodatno osiguranje s obzirom da su u svojim matičnim firmama osigurani 24 sata u skladu sa lokalnim propisima. Molimo odgovor, da li osoblje treba još i dodatno osigurati po osnovu rada na implementaciji ovog projekta i uopšte kakvu vrstu osigurnja svako mora imati?

Dodatno osiguranje nije potrebno osim onog predviđenog zakonom.

13. Da li svaka obrazovna ustanova , a kojih imamo 4 u projektu, treba da osiguraju svoje polaznike obuka i osoblje koje izvodi obuke, ili mi kao NOSILAC projekta, to trebamo obaviti kroz jedan postupak nabavke za sve polaznike svih 8 programa osposobljavanja koje cemo imati tj. za 90 polaznika?

Na partnerima je da se dogovore kako će se aktivnosti implementirati s tim što svaki od partnera treba imati jasno definisanu ulogu u projektu.

14. U skladu sa lokalnim propisima, i uslovima Zvaničnih programa osposobljavanja, svi polaznici obuka prije početka obuke moraju da prilože ljekarska uvjerenja, prosječna cijena 1 ljekarskog uvjerenja je 25 evra. Pitanja su sljedeća:

a) da li je plaćanje ljekarskih uvjerenja koje mogu izdati nadlezne zdravstvene ustanove prihvatljiv trošak?

b) da li mi kao nosilac projekta treba da obavimo jedan postupak javne nabavke za svih 90 polaznika , 8 programa osposobljavanja, ili svaka od 4 obrazovne ustanove to može obaviti za polaznike svojih obuka tj. programa osposobljavanja?

Troškovi za lica koja će proći obuku su prihvatljivi trošak. Ali svi troškovi moraju nastati nakon potpisivanja ugovora sa ILO-om. Što se tiče pitanja pod b) molimo vas da vidite prethodni odgovor. Na partnerima je da se dogovore.

15. Troškovi uvođenja zvaničnih Programa osposobljavanja u obrazovne ustanove, a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih RS, za obrazovne ustanove se krecu oko 400 evra, mi imamo u projektu 3 obrazovne ustanove koje uvode zvanične programe osposobljavanja, da li su ti troškovi prihvatljiv trošak s obzirom da je tu riječ o raznim vrstama taksa koje treba da obrazovna ustanova platiti nadleznim ustanovama da bi pribavila potrebna rješenja?

Po našem mišljenju trošak treba i morao bi biti prihvatljiv s obzirom da je cilj ovog cijelog programa imati funkcionalno lokalno partnerstvo za zapošljavanje i podizanje kapaciteta aktera za osposobljavanje nekvalifikovanih nezaposlenih da bi dobili neku kvalifikaciju i time omogućili održivo zaposljavanje?

Troškovi za lica koja će proći obuku su prihvatljiv trošak. Ali svi troškovi moraju nastati nakon potpisivanja ugovora sa ILO-om.

16. Što se tiče administrativnih troškova, jako je teško za veliki broj partnera razrezati administrativne troškove u smislu da ih svaki od partnera pravda pojedinčanim računima tj. dijelovima računa od telefona, stuje, korištenja prostora itd..., da li je prihvatljivo da na nivou projekta imamo 7 % administrativnih troškova bez da se oni pravdaju nekim pojedičnim računčićima kao sto je slucaj sa drugim EU projektima?

Svi troškovi se moraju pravdati uključujući i administrativne.

17. Što se tiče nabavki opreme za trening centre, da li svu opremu treba odjednom u postpuku javne nabavke da nabavi nosilac projekta ili naši partneri to mogu samostalno,tj. da li 3 obrazovne institucije mogu same provesti postupak javne nabavke za svoju opremu a mi kao nosilac projekta samo da platimo ili napravimo transfer novca ka partneru/obrazovnoj ustanovi?

Glavni aplikant je potpisnik ugovora sa ILO-om i odgovoran je za transparentnu proceduru javne nabavke u skladu sa ILO procedurama. Oprema se nabavlja onda kada je predviđena nabavka i koja je opravdana. Ali, pošto se radi o pitanju koje nije direktno vezano za proces apliciranja u slučaju da dobijete grant sa ILO-om onda ćemo posvetiti posebnu pažnju ovom pitanju u toku implementacije.

18. Jasno je da budžet treba biti napravljen tako da ne uključuje pdv na robe i usluge, medjutim nigdje nije jasno navedeno da li ćemo na početku implementacije projekta dobiti potvrdu koja će omogućiti da naši dobavljači izdaju fakture bez pdv- a (kao sto je slucaj sa IPA DEI CERTIFIKATOM na drugim EU projektima) ili ćemo mi kao nosilac projekta morati platiti pdv na sve fakture, pa se poslije u nekom postupku možda moći vratiti pdv i KADA, jer vrlo je važno sada znati da li nama, nosiocima projekata,  osim sufinansiranja treba i sav novac za PDV koji cemo možda nekad poslije vraiti? I ako hoćemo moći vratiti PDV, molim Vas objasnjenje kojim postupkom i kada?

Svi aplikanti koji dobiju grant sa ILO-om u sklopu LEP projekta će dobiti certifikat o oslobađanju od PDV-a od strane Delegacije Evropske unije u BiH s obzirom da cijeli LEP projekat finansira Evropska unija u sklopu IPA programa.

19. Koji su načini vlastitog doprinosa: kako to izračunati. Na temelju stvarnih troškova ili obračunatih troškova (troškovi osoblja: Neto plaća + doprinosi ili npr 120KM / dan)?

Na temelju stvarnih troškova u što se mogu računati i bruto plate.

20. Šta može biti nenovčana kontribucija / je li pismeno objasniti?

Nenovčana kontribucija se ne može prihvatiti. Naime, kontribucija mora biti isključivo financijska.

21. Koji su kriteriji za odlučivanje i njihovo vrednovanje?

Ukoliko se ovo pitanje odnosi na prethodno onda ne postoje kriteriji za njihovo vrednovanje. Ako se, pak, vaše pitanje odnosi na evaluacijske kriterije za ocjenjivanje aplikacija onda vam moramo reći da isti nisu javni dokument po ILO pravilima i kao takvi su nedostupni javnosti. U svakom slučaju postoji jedistveni set kriterija po kojima će 3 međunarodna experta iz oblasti aktivnih mjera tržišta rada, razvoja poduzetništva, i razvoja ljudskih resursa i vještina ocijeniti sve pristigle aplikacije.

22. Možemo li promijeniti iznos traženog novca u prijavi?

Možete promijeniti iznos traženih sredstava ali ta promjena ne može biti veća od 20%.

23. Može li biti promjena u partnerstvima u punoj aplikaciji?

Promjena u partnerstvu se u jednoj mjeri može prihvatiit. Naime, ako imate, na primjer, više preduzeća kao partnere i jedno odustane možete to preduzeće zamijeniti drugim. Međutim, ukoliko imate samo jedno preduzeće kao partnera u koncept noti onda to preduzeće mora ostati isto. Ovo važi i za partnere iz ostalih kategorija. U suprotnom radi se o modifikaciji aplikacije/partnerstva na osnovu koje ste ocijenjeni i odabrani za 2. fazu. Napominjemo da aplikant mora ostati isti u fazi pune aplikacije kao i u fazi koncept note.

24. Može li biti promjene u pokazateljima? (U našem slučaju broj kadidata za trening) ?

Broj kandidata za trening možete mijenjati.

25. Da li će biti moguće dobiti na uvidu prevod našeg projekta prije nego odu na ocjenjivanje?

Prijevod aplikacija za potrebe evaluacije su interni dokumenti ILO-a i kao takvi nisu predviđeni da se distribuiraju van ILO-a.

26. Često je predmet spora visina plate zaposlenih na projektu, da li se ona može određivati na osnovu prosjeka iz 2016 i prihvatiti kao legitimna, naravno uz dostavu odgovarajuće dokumentacije ako je potrebno?

Visina plata uposlenih na projektu je vaša odluka. Ista se određuje na osnovu internih pravnih akata organizacije. Možete koristiti prosjek iz 2016.